hakkimizda-banner

2016 Haziran ay?nda hizmete giren Berlin Apert Otel, Didim ‘in en nadide bölgesi olan Atakum’da bulunmaktad?r. Demetri Goodson Authentic Jersey ?ehir merkezine 5 km mesafede bulunan otelimiz,

1000 m2 büyüklü?ünde ve Plaja s?f?rd?r.

Berlin Apert Otel birbirinden farkl? 4 odas?, deniz manzaras?, Demetri Goodson Jersey kumsal? ve yemye?il bahçesi ile size hiç bilmedi?iniz bir Didimi ya?atacak.

Size en iyiyi ya?atabilmek dileklerimizle…

 

Kalite Politikam?z

 

G?da Güvenli?i ve Kalite Politikas? (?SO 22000:2005 ve ?SO 9001:2008)

– Otelimizin; konaklama, restaurant ve bar bölümlerinde mal al?m?ndan ba?layarak üretim ve sunumuna kadar ön görülen kalite ve hijyen standartlar?na uygunlu?unu sa?lamak,

-Hem kaliteleri hem g?da güvenli?i ilkelerine uygun ürün üretmek ve kullan?lan mekanlar?n hijyenik ve temiz olmasi ?SO9001:2008 ve Demetri Goodson Kids Jersey ?SO 22000 standartlar?na uygun olmas? sa?lamak,

-Üretim ve hizmet sürecinin her a?amas?nda güvenilirli?i ön planda tutmak,

-Hizmet, üretimi ve sunumu sürekli iyile?tirmek,

-Mü?teri ili?kilerinde ?irket ilkelerini korumak,

-Çal??anlar?m?z?n kat?l?m?n? sa?lamak ve tak?m çal??mas?na özendirmek,

-Çal??anlar?m?z? hijyen ve g?da güvenli?i konusunda bilinçlendirmek,

-Otelcilik sektöründe bölgemizin sayg? ile an?lan bir i?letme olmas?,

-Mü?teri taleplerini zaman?nda ve do?ru bir ?ekilde cevaplayarak yüksek mü?teri memnuniyeti sa?lamak,

-?SO 9001:2008 ve 22000 G?da güvenli?i ?artlar? ve yasal ?artlar? kar??layan imalat Demetri Goodson Womens Jersey ve hizmet yapmak,

-?SO 9001:2008, ?SO 22000 G?da güvenli?i ilkeleri çerçevesinde sa?l?kl?, hijyenik ve kaliteli hizmet sunmak,

-Yasal ?artlara, mevzuatlara, kanunlara uyaca??m?z ve kalite yönetim sisteminin etkinli?ini sürekli iyile?tirece?imizi,

Berlin Apart Otel olarak Kalite Politikam?z maddeleri ve o maddeler do?rultusunda beyan etti?imiz taahhütlerimizdir.